Algemene voorwaarden / privacyverklaring
1. ALGEMEEN

a. Door het inschrijfformulier te ondertekenen geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord.

b. De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Onze omgang hieromtrent is vastgelegd in een privacyverklaring. Onze privacyverklaring kunt u hier downloaden.

c. Dansschool Footstepz dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging in gegevens (adres, telefoon, bankgegevens, e-mail etc.)

d. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Bij 3 of meer gemiste danslessen in een seizoen, zal er worden gekeken naar een inhaalmogelijkheid waar mogelijk.

e. Dansschool Footstepz is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Dansschool Footstepz zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Dansschool Footstepz te zijn ontvangen.


2. INSCHRIJVEN

a. Bij het afnemen van een lidmaatschap bij Dansschool Footstepz , betaal je eenmalig €15,- inschrijfgeld.

b. Inschrijven gaat via de website van Dansschool Footstepz. Bij inschrijving wordt men lid tot wederopzegging. Door het inschrijfformulier te ondertekenen geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord.

c. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de periode van de door u gekozen lidmaatschap tot wederopzegging.

d. Voor minderjarigen is toestemming nodig van de ouders/verzorgers en dienen zij voor de inschrijving te tekenen.

e. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.


3. KORTINGEN

a. Wanneer er zowel minstens 1 kind en 1 ouder uit één gezin, wonend op hetzelfde adres, komt u in aanmerking voor kortingsmogelijkheden. Geef dit aan bij uw inschrijving.


4. BETALING

a. Het lesgeld bestaat uit een contributie gekozen uit jaarlijks of per kwartaal, verdeeld in maandelijkse gelijke termijnen. Dit houdt in dat er per maand hetzelfde bedrag in rekening gebracht zal worden, ongeacht eventuele schoolvakanties en feestdagen. De contributie is reeds verrekend over de aantal weken dat er wél dansles plaatsvindt. Op deze wijze factureren wij elke maand efficiënt hetzelfde bedrag.

b. De periodieke contributie dient altijd binnen de betalingstermijn van de factuur voldaan te zijn. U ontvangt hiervoor de 20e van desbetreffende maand een mail met factuur waarin u kunt kiezen om direct te betalen via de QR code in de factuur, via iDeal of via handmatige overschrijving met vermelding van desbetreffende factuurnummer. Indien er geen factuurnummer vermeldt is bij een handmatige overschrijving, kunnen wij de betaling niet verwerken.

c. Bij achterstallige betaling wordt er een kosteloze herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering worden er administratiekosten in rekening gebracht (€2,50 aanmaningskosten). Ook bij een derde herinnering worden er administratiekosten in rekening gebracht (€5 aanmaningskosten).

Bij het uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van het lid. De toegang tot de les wordt dan geweigerd.

d. Toegang tot de lessen is weer toegestaan zodra het bedrag op de rekening is bijgeschreven of een bewijs van overmaking kan worden getoond.

e. Restitutie van contributie is niet mogelijk.


5. LIDMAATSCHAPSTARIEVEN

a. De lidmaatschapstarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd. Indien Dansschool Footstepz daarvan gebruik maakt, zal een lid tijdig hiervan op de hoogte worden gebracht.


6. OPZEGGING

a. Opzegging van het lidmaatschap moet voorafgaand de laatste betaaltermijn van het contract plaatsvinden. (Bijvoorbeeld: U heeft gekozen voor een lidmaatschap van 12 maanden; De laatste betalingstermijn zal plaatsvinden op 01 Juli. Uw opzegging moet dan uiterlijk voor 01 Juli ingediend zijn). Dit kan alleen schriftelijk, per mail vastgelegd worden. U dient dus altijd rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.

b. Bij geen tijdige opzegging van het lidmaatschap, gaat uw automatisch akkoord met verlenging van uw huidige lidmaatschap. Let op: Dit houdt verband met de financiële verplichtingen die wij zelf ook vroegtijdig moeten aangaan voor de huur van de locaties. Na afloop van uw 1e lidmaatschap, is uw lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Ook hierbij dient u rekening te houden met 1 maand opzegtermijn.

c. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij vroegtijdig stoppen. Uitzondering mogelijk bij schriftelijke medische indicatie en/of verhuizing.


7. INHAAL LESSEN/AFMELDING

a. Bij blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of vakanties langer dan 1 maand kan het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden. Dit dient aangevraagd te worden via info@dansschoolfootstepz.nl


8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Bezoek aan Dansschool Footstepz is geheel op eigen risico. Dansschool Footstepz is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen die tijdens de les op het terrein van of in Dansschool Footstepz mochten ontstaan, noch voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen in geval van diefstal zelf aangifte te doen bij de politie.

b. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dansschool Footstepz door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.


9. KLEDINGREGLEMENT & HUISREGELS

a. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in Dansschool Footstepz te houden aan de huisregels, aan onze kledingreglement en aanwijzingen van het personeel op te volgen.

b. Onze huisregels en kledingreglement staan vermeld op de website. Indien men zich daar niet aan houdt kan er tot verwijdering worden overgegaan.


10. BEELDMATERIAAL

a. Dansschool Footstepz kan foto’s en video-opnames maken van deelnemers en/of bezoekers tijdens lessen, voorstellingen, optredens of andere activiteiten, welke gepubliceerd kunnen worden op onze website en Social Media. Bezwaar hiertegen dient kenbaar te worden gemaakt via info@dansschoolfootstepz.nl


11. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

a. Dansschool Footstepz houdt zich aan de reguliere schoolvakanties. Tijdens deze vakanties en/of officiële vrije dagen is er geen dansles. Hiervoor wordt geen korting op de contributie gegeven.

b. De vakanties en vrije dagen staan vermeld op de website.